મનને સમજાવો નહીં


.
.
મનને સમજાવો નહીં કે મન સમજતું હોય છે,
આ સમજ, આ અણસમજ, એ ખુદ સરજતું હોય છે.
.
.
છે ને કલકોલાહલે આ સાવ મૂંગું મૂઢ સમ,
એકલું પડતાં જ તો કેવું ગરજતું હોય છે!
.
.
એક પલકારે જ જો વીંધાય, તો વીંધી શકો,
બીજી ક્ષણ તો એ જ સામા સાજ સજતું હોય છે.
.
.
એ જ વરસે વાદળી સમ ઝૂકતું આકાશથી,
એ જ તો મોતી સમું પાછું નીપજતું હોય છે.
.
.
ઓગળે તો મૌનથી એ ઓગળે ઝળહળ થતું,
શબ્દનું એની કને કૈં ક્યાં ઊપજતું હોય છે!
.
.
– રાજેન્દ્ર શુક્લ

5 thoughts on “મનને સમજાવો નહીં

  1. સરસ ગઝલ. જો મન શ્રેષ્ઠ રીતે વ્યક્ત થઈ શકતું હોય તો તે મૌનથી જ. મૌન રહેવાની કળા પણ શીખવા જેવી છે. ઘણીવાર ભૂતકાળના સ્મરણો સાથે વર્તમાનની સરખામણી કરવામાં અને ભવિષ્ય અંગે પ્રશ્નો કરવામાં વર્તમાનને માણવાનું રહી જાય છે. જે ક્ષણ સામે છે તેને મૌનથી માણી શકાય તો ઘણું.

  2. પ્રથમ લાઈનમાં “સમજાતું” ને બદલે “સમજતું” સુધારી લેવા ધ્યાન દોરું છું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s