માણસ


.
.
ઈજાગ્રસ્ત-સણકા-સબાકાનો માણસ
તૂટી જાય સીવેલ ટાંકાનો માણસ
.
.
ઉખેળો તો કાયમ ઉખેળાયા કરતો,
ન પૂરો થતો કેમે’ તાકાનો માણસ
.
.
ગમે તે તરફથી અડો તો ચીરાશે,
બનાવ્યો છે બેધારા ચાકાનો માણસ
.
.
ફરે આંખમાં તો ખબર પણ પડે ના,
નજાકતનો, સુરમા-સલાકાનો માણસ
.
.
અમારી જ અંદર જવા યત્ન કરતાં –
સતત અમને રોકે છે નાકાનો માણસ
.
.
શિરાએ શિરામાં સુરંગો પડી છે,
ગમે ત્યારે ફૂટશે ભડાકાનો માણસ
.
.
નગર આખું થઇ જાય ગમગીન-મૂંગું-
થતો ચૂપ જયારે તડાકાનો માણસ
.
.
– મનોજ ખંડેરિયા

2 thoughts on “માણસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s