કોરી ધાકોર આંખો…


.
.
આ થીજી ગયેલો ચહેરો તારો પત્થર જેવો લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને પાણી પાણી લાગે.
.
.
કોરી ધાકોર આ આંખો તારી રણ જેવી લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને ઝાંઝવાના જળ જેવું લાગે.
.
.
બેસી ગયેલા ગાલ તારા ઉદાસી મઢેલા લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને દર્દનો રંગ લાગે.
.
.
ચુપચાપ રહેતા તારા હોઠ શબ્દોની લાશ જેવા લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને મીણ જ મીણ જેવું લાગે.
.
.
ચાલક, બિન્દાસ, મજબુત, ખુશ – તારું મન લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને રિક્તતાથી ભરપૂર લાગે.
.
.
હસતી, ફરતી, રમતી, આ તારી જીંદગી લાગે,
અને એમાં પ્રવેશું ત્યારે મને ચારેકોર અંધકાર લાગે.
.
.
– ક્રિષ્ના

2 thoughts on “કોરી ધાકોર આંખો…

  1. મને આવું ઝાંઝવાના જળ જેવું, રિક્તતાથી ભરપૂર, અંધકાર જેવું કશું લાગતું નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s