સ્ત્રી


.

.

જયારે તું ઊંચે જુએ છે અને મારી તરફ જુએ છે
આખા આકાશનું પરોઢ મારા મનમાં છવાઈ જાય છે
કોઈ ક્ષિતિજ રહેતી નથી
અને મને એના માટે કોઈ પ્રતિરૂપ મળતું નથી.
.
જયારે તારો ચહેરો નીચે ઢાળે છે ત્યારે
એક મોટું અજાણ્યું વહાણ મારા હૃદયસમુદ્રમાં સરે છે
પાણીની ઉપર તરે છે, અને છતાં ઘણો ભાગ અંદર રહે છે
અને મને એના માટે કોઈ પ્રતિરૂપ મળતું નથી.
.
જયારે તું પહાડના ધોધની જેમ દદડતા ઝરણ જેવું હસે છે
જયારે તું એક શબ્દ બોલ્યા વિના શાંત બેસી રહે છે
જયારે તું આદિમ વાગ્દેવી હોય છે
હું તો એટલું જ જાણું છું કે તું સ્વયંમેવ  જીવન છે.
.
અંદરબહાર ખૂણે ખૂણે પથરાયેલા
તારા આટલાં બધાં રૂપ તું ધારણ કરે છે તે શું ફક્ત મારે માટે જ?
.
.
– ગોદાવરીશ મહાપાત્ર
(ભાષા: ઊડિયા)
(અનુવાદ: માલિની શ્રોફ)

Advertisements

2 thoughts on “સ્ત્રી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s