સ્વયં પ્રેમમય બની જાઓ…!!!


.

.

વહાલ કરતા વસ્ત્રોની આભા વધારે ન હોઈ શકે,
પ્રેમની વિસાતમાં જરકશી જામા ન હોઈ શકે.
સંજીવની સમા પ્રેમની આગળ ઔષધિ કારગત ન હોઈ શકે,
પ્રેમના પ્રકાશમાં સૌંદર્ય પ્રસાધનોની દીપ્તિ ન હોઈ શકે.
સાચા સૌંદર્યનું પ્રભાવક રહસ્ય પ્રેમ જ હોઈ શકે.
કેટલાક લોકો કહે છે કે સૌંદર્યની ઓટ
સાથે જ પ્રેમમાં પણ ઓટ આવે છે.
વાસ્તવિકતા શું આના કરતા ઊલટી નથી?
ખરેખર પ્રેમમાં કનકકિરણની ઉષ્મા નથી હોતી
ત્યારે પ્રેમની પાંખડીઓ કરમાય છે.
જો તમારામાં પ્રેમથી સભર સભર થઇ
જવાની ઈચ્છા હોય તો સ્વયં પ્રેમમય બની જાઓ!
તમે પછી અનુભવશો કે તમે જેને ચાહો છો
એ સુંદરતમ છે અને આવું સૌંદર્ય
પામતાં પામતાં ખુદ સુંદર બની જશો.
તમારી દુનિયા ખૂબસૂરત થઇ જશે અને
વિશ્વના લોકો ખૂબસૂરતીની ખુશીના ખજાના બની જશે.
તમારી આંખોમાં આંજેલા હુંફ અને
સૌંદર્યના પ્રતિબિંબ દરેકમાં ઝળાઝળા થતાં દેખાશે.
.
.
– મરજોરી હોમ્સ

Advertisements

3 thoughts on “સ્વયં પ્રેમમય બની જાઓ…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s