નથી કોઈ અર્થ…


.

.

પડછાયાના પ્રેમમાં પાડવાનો
કે જળના પ્રતિબિંબને અડવાનો
નથી કોઈ અર્થ…
એક જમાનો હતો
જયારે આંખ પર કાળા ચશ્માં હતા.
હતો હું લાગણીશીલ.
કોઈને પણ પ્લેટફોર્મ પર મુકવા જતો
તો આંખ ભીની થઇ જતી.
હવે સ્મશાનમાંથી આવું છું
ત્યારે આંખમાં સ્હેજ અમથી
ભીનાશ હોય છે, એટલું જ
અને હવે મારા ચશ્માંના કાચ પણ
સાવ સફેદ અને પારદર્શક છે.
.
.
– સુરેશ દલાલ

One thought on “નથી કોઈ અર્થ…

  1. ને હવે મારા ચશ્માંના કાચ પણ
    સાવ સફેદ અને પારદર્શક છે….
    સરસ અભિવ્યક્તિ. સુરેશ દલાલનો જ ફોટોગ્રાફ મૂકી શકાયો હોત.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s