મંજૂર રાખી છે…


.

.

જીગર તરબોળ રાખ્યું છે, નજર ઘેઘુર રાખી છે,
જવાનીને મહોબતના નશામાં ચુર રાખી છે.

કૈ રાખી છે અને આબાદ બાદસ્તૂર રાખી છે,
મહોબતને અદાવતથી હંમેશા દૂર રાખી છે.

હતી મુખ્તાર તોયે નેમને મજબૂર રાખી છે,
સમયની પણ ઘણીયે માંગણી મંજૂર રાખી છે.

ઘણીયે વાર પટકાઈ પડ્યા છીએ જીવનપંથે,
પરંતુ બંધ મુઠ્ઠીને ભરમભરપૂર રાખી છે!

નથી હીણી થવા દીધી કદી એને જુદીમાં,
હતી બેનૂર તોયે આંખને ચકચૂર રાખી છે!

નથી કૈ યાદ ક્યારે આપલે આવી કરી બેઠા.
સમજ સાટે અમે સૌ પીડા ગાંડીતૂર રાખી છે.

અમે તો જીવતાજીવે મજા માણી છે જન્નતની!
ખુદાને પણ ગમે એવી હૃદયમાં હૂર રાખી છે!

બની ગઈ છે અટારી બાવરી આરત નિહાળીને,
અમે આ આંખ ફાટલ એ હદે આતુર રાખી છે!

ગઝલ એકાદ તો વાંચી જુઓ એકાંતમાં ‘ઘાયલ’,
અમે એ આહમાં શીરાઝ્ની અંગૂર રાખી છે!

.

.

– અમૃત ‘ઘાયલ’

Advertisements

2 thoughts on “મંજૂર રાખી છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s