હું તને શોધું છું…!!!


હું તને શોધું છું
ઘરના
તમામ ઓરડાઓ, ખૂણાખાંચાઓ
હું ખૂંદી વળું છું.
તું માનીશ? આવતી-જતી
હવાની બારી પણ
બે વાર ઉઘાડ-બંધ કરી જોઈ!
અરે, એક વાર, ટેબલના ખાનામાં
જેમાં તો માત્ર પત્રો જ મૂકી શકાય
એમાં મેં ક્યાંય સુધી જોયા કર્યું.
તું ક્યાંય નથી,
હું જાણું છું
તું આ શૂન્ય ઘરમાં નથી જ
એટલે બહાર જ છે
મને બીક લાગે છે
આ શિશિરના હિમપ્રપાતોની નીચે
તું કણસતો તો નહીં હોય ને?
પણ ના, ના, ક્યાંય દોરાઈ જાય એ તું તો નથી જ નથી.
તું મને શોધવા જ ઘરની બહાર નીકળ્યો છે
એવું બને તો કેવું સારું –
તારી અને મારી શોધ
એક જ ક્ષણે
અને એક જ સ્થળે પૂરી થાય.

– પન્ના નાયક

Advertisements

One thought on “હું તને શોધું છું…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s