તારી સ્મૃતિ…!!!


શયનખંડનું બારણું બંધ છે.
રોજ રાતના
લગ્નનો કર ઉઘરાવતા
એના હોઠ
મારા હોઠમાંથી આસવ ચૂસી રહ્યા છે.
બે ઓશિકા વચ્ચે
થઇ ગયેલી જગ્યાને પૂરવા
એના હાથ મથી રહ્યા છે.
નજરથી
મારા શરીરના
બધા જ આવરણો ઉતરડાઈ રહ્યા છે
ત્યારે જ
દેશવટો પામેલી
તારી સ્મૃતિ
મારા શયનખંડને બંધ બારણે ટકોરા મારતી ઉભી છે.
હું ઉભી થવા મથું છું
પણ
ઉઠી શકતું નથી
પલંગમાં ફસડાઈ પડેલું મારું શરીર…!!!

– પન્ના નાયક

Advertisements

One thought on “તારી સ્મૃતિ…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s