બેકાર બોલ્યો…!!!


સુખ વિશે જ્યાં હેસિયત બહાર બોલ્યો,
સ્વપ્ન જુએ છે? તરત અંધાર બોલ્યો.

કોઈ ના માન્યું, વધારે સાવ બગડ્યું,
હા, ઘણી વેળા થયું બેકાર બોલ્યો.

લાગણી સ્પર્શી અને મૂંગી રહી ગઈ,
આવડે એવું બધું વ્યવહાર બોલ્યો.

કેટલા વરસો ગયા એ ભૂંસવામાં,
ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બે-ચાર બોલ્યો.

ખુબ ઊંડી છે કહી સહુએ વધાવી,
વાત મામૂલી અગર વગદાર બોલ્યો.

એક વેળા સાંભળ્યું મેં આતમાનું,
ત્યારથી વચ્ચે એ વારંવાર બોલ્યો.

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

One thought on “બેકાર બોલ્યો…!!!

  1. કેટલા વરસો ગયા એ ભૂંસવામાં,
    ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બે-ચાર બોલ્યો…..
    આટલું સમજાય તોય ઘણું.
    સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s