ને આપણે સાથે નથી…


વીજ ચમકે છે પણે ને આપણે સાથે નથી,
આંસુ અટક્યા પાંપણે ને આપણે સાથે નથી.

આંખ આંસુ થઇ ગઈ ને આપણે સાથે નથી,
આભ પાણી થઇ ગયું ને આપણે સાથે નથી.

ક્યાંક મહુવર વાગતી ને આપણે સાથે નથી,
ડંખ માર્યો સાપણે ને આપણે સાથે નથી.

મેઘ આ વરસ્યા કરે ને આપણે સાથે નથી,
આ ધરા કંપ્યા કરે ને આપણે સાથે નથી.

ટાઢ બેથી તાપણે ને આપણે સાથે નથી,
પાંખ ફૂટી આભને ને આપણે સાથે નથી.

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

Advertisements

One thought on “ને આપણે સાથે નથી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s