શરદઋતુ મારા શરીરમાં


શરદઋતુ મારા શરીરમાં,
શરદ એટલી હદે
વ્યાપી ગઈ અંગેઅંગમાં દેખાય છે ઊંડી
પારદર્શકતા સમગ્ર હૃદયમાં.
સવારના હાથમાં
સોનેરી ફૂલ ચળકે છે. શરદ પ્રેમથી પરિપૂર્ણ છે.
વસંત કરતાં પણ વિશેષ.

– નિર્મલ પ્રભા બારડોલાઈ

   (અસમિયા ભાષામાં અછંદાસ)
(અનુવાદ: ઉત્પલ ભાયાણી)

One thought on “શરદઋતુ મારા શરીરમાં

  1. નાનકડી પણ સરસ રચના. ઉત્પલ ભાયણીએ અનુવાદ પણ ઉત્તમ કર્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s