અજાગૃત જાગૃતિ


અંધકારના સમુદ્રમાં મોજા ઉપર મારી શય્યા.
એક એક મોજું મને સોયની જેમ ખુંચે છે.
જળની પણ સોયશય્યા હોઈ શકે
એવો અનુભવ લઇને હું સુવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કરું છું.

આકાશમાંથી પણ કોઈ આધાર મળે એવું
અત્યારે તો કળાતું નથી
મનસ્વી મોજાંઓની ઈચ્છા પ્રમાણે
હું ઉછળું છું, શમું છું અને ક્યારેક
નિર્બળ બાવડાના બળથી તરવાની મિથ્યા ચેષ્ટ કરું છું.

જો આમ ને આમ ઊંઘ આવી જાય
તો નિદ્રામાંથી કોઈક સ્વપ્નમાં સારી શકું
અથવા ચીરનિંદ્રામાં જઈ શકું.
મને હજુ સુધી ખબર નથી પડતી કે
જાગૃતિ શાપ છે કે વરદાન કે પછી નિંદ્રા…?!

– સુરેશ દલાલ ( ૨૦-૦૪-૨૦૦૬)

One thought on “અજાગૃત જાગૃતિ

  1. સરસ કવિતા
    . સંજોગો પ્રમાણે જાગૃતિ શાપ અને વરદાન લાગતી હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s