મેં મને વાતો કીધાની મને સાંભળી


 

મેં મને વાતો કીધાની મને સાંભળી

પત્થરના દરિયામાં આવ્યો હિલ્લોળ
એની છલકતી ભીની પગથાર
પછડાતા મોજાંની વચ્ચે વેરાઈ ગયો
ફીણ બની વેળાનો ભાર

કલબલતા નેવાંને અજવાળે જોયું તો
પાણી કરતાં ય ભીંત પાતળી
મેં મને વાતો કીધાની મને સાંભળી

પગલું ભરું તો પણે ઉભેલા પ્હાડને
ઝરણાંની જેમ ફૂટે ઢાળ
સુક્કા એ ઝાડવાને સ્પર્શું તો
ઉઘડતાં જાસુદનાં ફૂલ ડાળ ડાળ

પાણીને ઘોળું તો કંકુ થઇ જાય
એવી રાતી ચટ્ટક મારી આંગળી
મેં મને વાતો કીધાની મને સાંભળી

–   રમેશ પારેખ

3 thoughts on “મેં મને વાતો કીધાની મને સાંભળી

  1. પગલું ભરું તો પણે ઉભેલા પ્હાડને
    ઝરણાંની જેમ ફૂટે ઢાળ
    સુક્કા એ ઝાડવાને સ્પર્શું તો
    ઉઘડતાં જાસુદનાં ફૂલ ડાળ ડાળ – રમેશ પારેખ- waah !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s