બૌ ભૂખ લાગી…


 

ફૂટપાથ, રડતો રામુડો અને
પાણીથી ભરેલી થાળીમાં
ચાંદો બતાવતી મા…
‘જો રામલા, આ શું?’
પણ રામુડાએ જીદ ના છોડી –
‘ચાંદો નૈ મા,
થાળીમાં રોટલો લાઈ દે,
બૌ ભૂખ લાગી…

– નિર્મિશ ઠાકર

3 thoughts on “બૌ ભૂખ લાગી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s