શ્રીનાથજી શયન દર્શન


શયન દર્શન : આ દર્શન કરવાથી શાંતિ મળે છે.

મોરપિચ્છની રજાઈ ઓઢી
તમે સૂઓને શ્યામ
અમને થાય પછી આરામ…

મુરલીના સૂરનાં ઓશીકાં
રાખો અડખે-પડખે
તમે નીંદમાં કેવા લાગો
જોવા ને જીવ વલખે
રાત પછી તો રાતરાણી થઇ
મ્હેકી ઊઠે આમ…

અમે તમારા સપનામાં તો
નક્કી જ આવી ચડાશું
આંખ ખોલીને જોશો ત્યારે
અમે જ નજરે પડશું
નિદ્રા-તંદ્રા-જાગૃતિમાં
ઝળહળભર્યો દમામ…

સ્વર: હરિહરન
સ્વરાંકન : આસિત દેસાઈ
શબ્દો : સુરેશ દલાલ

3 thoughts on “શ્રીનાથજી શયન દર્શન

  1. Blog is not for your satisfaction.It is the way of replying others expectations from you side.This is not followed by any one people remember this…..always.
    So keep going.This is not even your start,there is lots of work you have to do for your followers.best of Luck never stop yourself.

    One of Your Blog Follower
    Take Care

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s